Door deze website (www.cardietech.nl) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

 

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

 

Ondanks het feit dat CARDIETECH zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CARDIETECH niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

CARDIETECH kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

 

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door CARDIETECH niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CARDIETECH wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

 

CARDIETECH behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CARDIETECH, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

De afbeeldingen bij de genoemde producten zijn slechts ter oriëntatie/verduidelijking weergegeven en kunnen derhalve in werkelijkheid verschillen met de geleverde artikelen.

 

CARDIETECH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voorhet onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan CARDIETECH wordt gezonden of aan u wordt gezonden.

 

CARDIETECH behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

 

Copyright 2018, CARDIETECH

Disclaimer

Door deze website (www.shop.cardietech.nl) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Cardietech Nederland BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Cardietech Nederland BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Cardietech Nederland BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Cardietech Nederland BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Cardietech Nederland BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Cardietech Nederland BV behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cardietech Nederland BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De afbeeldingen en tekst bij de genoemde producten zijn slechts ter oriëntatie/verduidelijking weergegeven en kunnen derhalve in werkelijkheid verschillen met de geleverde artikelen.

Cardietech Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Cardietech Nederland BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden.

Open chat
Advies nodig?
Hallo! Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u wat bestellen? Wij helpen u graag!