Disclaimer

Door deze website (www.cardietech.nl) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Cardietech Lastechniek BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Cardietech Lastechniek BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Cardietech Lastechniek BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Cardietech Lastechniek BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Cardietech Lastechniek BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Cardietech Lastechniek BV behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cardietech Lastechniek BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De afbeeldingen bij de genoemde producten zijn slechts ter oriëntatie/verduidelijking weergegeven en kunnen derhalve in werkelijkheid verschillen met de geleverde artikelen.

Cardietech Lastechniek BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Cardietech Lastechniek BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden.

Cardietech Lastechniek BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright 2022, Cardietech Lastechniek BV
Open chat
Advies nodig?
Hallo! Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u wat bestellen? Wij helpen u graag!